Margonin Sport

Sport i rekreacja
w gminie Margonin

Margonin Sport - informacje o obiekcie

 1. Lodowisko jest obiektem zarządzanym przez Gminę Margonin ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin.
 2. Obiekt ma formę hali sportowej.
 3. Zabrania się przebywania na terenie lodowiska poza wyznaczonymi godzinami.
 4. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych zarządzający ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska, zamknięcia go w całości lub części.
 5. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lodowisko może być zamknięte.
 6. Na terenie lodowiska działa kasa (pełniąca rolę punktu informacyjnego), toalety, punkt gastronomiczny oraz wypożyczalnia łyżew.
 7. Każda osoba korzystająca z lodowiska jest obowiązana do zapoznania z przepisami regulaminu obowiązującego na jego terenie i podporządkowania się jego zapisom oraz poleceniom obsługi.
 8. Na terenie lodowiska znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji.
 9. Każdy korzystający z lodowiska przebywa na nim na własną odpowiedzialność i ponosi ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
 10. Korzystanie z lodowiska może się odbywać indywidualnie lub w grupie zorganizowanej. Grupy zorganizowana przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do Kierownika obiektu i uzgodnić warunki korzystania z lodowiska.
 11. Dzieci do lat 7 oraz grupy zorganizowane dzieci i młodzieży, mogą przebywać na lodowisku jedynie pod opieką osób pełnoletnich wyposażonych w łyżwy. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Opiekun dzieci do lat 7 płaci za pobyt na lodowisku według obowiązującego cennika.
 12. Wstęp na lodowisko odbywa się na podstawie zakupionego w kasie biletu. Odpłatność zostanie ustalona w odrębnym dokumencie.
 13. Za niewykorzystane bilety wstępu oraz w przypadku wydalenia użytkownika z obiektu, uiszczane opłaty nie są zwracane.
 14. Obsługa obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na lodowisko ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających.
 15. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.
 16. Na tafli lodowiska może przebywać jednorazowo do 140 osób. Obsługa ma prawo chwilowego wstrzymania wstępu na lodowisko, do momentu zwolnienia miejsca.
 17. Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, oznaczonych napisem wejście, wyjście.
 18. Na tafli lodowiska mogą przebywać wyłącznie osoby w obuwiu łyżwiarskim. Zabrania się używania łyżew do jazdy szybkiej (panczeny) oraz tzw. figurówki.
 19. Korzystający z lodowiska zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy i nie powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a szczególności:
 1. ubierania łyżew w innych miejscach niż do tego wyznaczonych,
 2. wchodzenia na lodowisko inną drogą niż drzwi lub brama wejściowa,
 3. wchodzenia w obuwiu bez łyżew,
 4. urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, potrącania i podcinania, wykonywania skoków, gwałtownego hamowania, uderzania w bandy siłą rozpędu i niszczenia band łyżwami,
 5. jazdy z dziećmi na rękach,
 6. palenia tytoniu, picia napoi alkoholowych, stosowania używek odurzających,
 7. spożywania napojów i jedzenia na terenie płyty lodowiska,
 8. niszczenia urządzeń i sprzętu lodowiska,
 9. zaśmiecania i brudzenia terenu lodowiska,
 10. wprowadzania zwierząt, rowerów, motorowerów, skuterów i motocykli,
 11. używania otwartego ognia,
 12. wnoszenia kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie, dla uczestników korzystających z lodowiska,
 13. siadania na bandach i tafli,
 14. rzucania śnieżkami lub innymi przedmiotami,
 15. chodzenia w łyżwach po terenie okalającym płytę lodowiska poza wyłożonymi wykładzinami,
 16. wychodzenia z płyty lodowiska inną drogą niż przez bramkę wyjściową,
 17. przebywania widzów poza obrębem trybun.
 1. W celu uzyskania pierwszej pomocy przedlekarskiej należy zgłosić się do obsługi. Osoba której udzielono pomocy medycznej zobowiązana jest do podania danych personalnych wyłącznie w celu prowadzenia rejestru zdarzeń.
 2. Na lodowisku nie prowadzi się depozytu rzeczy wartościowych. Za pieniądze i przedmioty wartościowe pozostawione na lodowisku Zarządca i Obsługa nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 4. O wszelkich sytuacjach wypadkowych oraz zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników należy bezwzględnie zawiadomić personel lodowiska.
 5. Osoby przebywające na terenie lodowiska i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń personelu mogą zostać usunięte z terenu obiektu bez zwrotu wcześniej uiszczonej opłaty, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.
 6. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia lodowiska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 7. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi.
 8. Wszelka działalność zarobkowa na terenie lodowiska możliwa jest wyłącznie za wiedzą i zgodą Zarządcy obiektu.
 9. O innych sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz kierownictwo lodowiska.
 10. Zarządca lodowiska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 11. Uwagi i wnioski należy składać do obsługi lodowiska.