Margonin Sport

Sport i rekreacja
w gminie Margonin

Margonin Sport - informacje o obiekcie

 1. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników.
 2. Korzystanie ze zjeżdżalni jest odpłatne.
 3. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem.
 4. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 5. Zabrania się zjeżdżania z ostrymi przedmiotami, zegarkami, w okularach, itp.
 6. Na schodach zjeżdżalni obowiązuje „kolejka”.
 7. Zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce.
 8. Zejście schodami jest dozwolone jedynie przy barierce.
 9. Przy starcie należy przytrzymać się poręczy startowej. Na całej długości zjeżdżalni należy zachować ostrożność.
 10. Należy zachować bezpieczną odległość czasową pomiędzy zjeżdżającymi, – co najmniej 10 sekund, a w przypadku występowania sygnalizacji świetlnej stosować się do ich wskazań.
 11. Zabrania się zmuszania użytkowników do wykonania ślizgów.
 12. Ślizg należy wykonać w pozycji leżącej lub półleżącej.
 13. Zabrania się ślizgów w pozycjach: „głową w dół”, „na stojąco”, „na brzuchu”, „na stopach”, „na kolanach”.
 14. Podczas zjazdów zabrania się: zjazdów grupami, zatrzymywania się i stawania w zjeżdżalni, wchodzenia do zjeżdżalni „pod prąd”.
 15. Po wykonaniu ślizgu należy niezwłocznie zrobić miejsce następnemu użytkownikowi zjeżdżalni i opuścić basen hamujący.
 16. Zabrania się korzystania ze zjeżdżalni osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu oraz przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.
 17. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń obsługi zjeżdżalni.
 18. Obsługa zjeżdżalni ma prawo wyprosić osoby z terenu zjeżdżalni, gdy stwarzają zagrożenie dla innych użytkowników oraz nie wykonują poleceń obsługi w zakresie bezpiecznego korzystania ze zjeżdżalni.
 19. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu zjeżdżalni wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 20. Osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia niniejszego regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni, a w przypadkach naruszenia prawa będą powiadamiane właściwe organy.
 21. Uwagi i wnioski należy składać do obsługi zjeżdżalni.