Margonin Sport

Sport i rekreacja
w gminie Margonin

Margonin Sport - informacje o obiekcie

 1. Siłownia wewnętrzna jest obiektem zarządzanym przez Gminę Margonin ul. Kościuszki 13,
  64-830 Margonin.
 2. Zabrania się przebywania na terenie siłowni wewnętrznej poza wyznaczonymi godzinami.
 3. Każda osoba korzystająca z siłowni wewnętrznej jest zobowiązana do zapoznania z przepisami regulaminu obowiązującego na jego terenie i podporządkowania się jego zapisom oraz poleceniom obsługi.
 4. Wstęp na siłownie wewnętrzną odbywa się na podstawie zakupionego karnetu lub jednorazowego biletu. Odpłatność zostanie ustalona w odrębnym dokumencie.
 5. Za niewykorzystane bilety wstępu oraz w przypadku wydalenia użytkownika z obiektu, uiszczane opłaty nie są zwracane.
 6. Każdy korzystający z obiektu przebywa w nim na własną odpowiedzialność i ponosi ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.
 7. Każda osoba korzystająca z siłowni powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie przeciwwskazań do uprawiania ćwiczeń siłowych. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z siłowni ze szczególną ostrożnością, po konsultacji ze swoim lekarzem.
 8. Z siłowni mogą korzystać osoby:
  1. które ukończyły 18 lat - samodzielnie, na własną odpowiedzialność,
  2. które ukończyły 16 lat – pod opieką pełnoletniej osoby, na jej odpowiedzialność.
 9. Jednocześnie z siłowni może korzystać maksymalnie 10 osób.
 10. Obsługa obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na siłownie wewnętrzną ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających.
 11. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych zarządzający ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z siłowni, zamknięcia jej w całości lub części.
 12. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz innych środków odurzających.
 13. Korzystający z siłowni wewnętrznej zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności podczas uprawiania sportu i nie powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:
  1. przebierania się poza kabiną,
  2. ćwiczenia bez koszulek na przyrządach tapicerowanych,
  3. wchodzenia w innym stroju i obuwiu niż sportowe,
  4. palenia tytoniu i używaniu otwartego ognia,
  5. spożywania jedzenia i żucia gumy,
  6. zaśmiecania i brudzenia terenu siłowni,
  7. niszczenia urządzeń i sprzętu siłowni,
  8. hałasowania i przeszkadzania ćwiczącym oraz osobom przebywającym na terenie siłowni,
  9. wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
  10. ustawiania na przyrządach jakichkolwiek przedmiotów i sprzętu (torby, butelki),
  11. noszenia biżuterii i ozdób mogących spowodować uszkodzenie ciała,
  12. korzystania ze sprzętu oraz wyposażenia siłowni niezgodnie z ich przeznaczeniem,
  13. gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach,
  14. wykonywania ćwiczeń na ławce w pozycji leżącej oraz treningu z dużymi obciążeniami, bez asekuracji instruktora lub osób współuczestniczących,
  15. zakładania na sztangę talerzy nie zabezpieczonych zaciskami i o różnej wadze po obu końcach sztangi.
 14. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkowania.
 15. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody zarządcy obiektu.
 16. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.
 17. Wszelkie uszkodzenia przyrządów i sprzętu należy zgłaszać pracownikom siłowni.
 18. W celu uzyskania pierwszej pomocy przedlekarskiej należy zgłosić się do obsługi. Osoba której udzielono pomocy medycznej zobowiązana jest do podania danych personalnych wyłącznie w celu prowadzenia rejestru zdarzeń.
 19. Na siłowni nie prowadzi się depozytu rzeczy wartościowych. Za pieniądze i przedmioty wartościowe pozostawione na siłowni Zarządca i Obsługa nie ponosi odpowiedzialności.
 20. O wszelkich sytuacjach wypadkowych oraz zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników należy bezwzględnie zawiadomić personel siłowni.
 21. Osoby przebywające na terenie siłowni i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń personelu mogą zostać usunięte z terenu obiektu bez zwrotu wcześniej uiszczonej opłaty, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.
 22. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia siłowni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 23. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi.
 24. O innych sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz kierownictwo siłowni.
 25. Zarządca siłowni nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 26. Uwagi i wnioski należy składać do obsługi siłowni.